Disclaimer
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op elk bezoek aan en gebruik van deze website en op alle informatie die Otium Gebiedsontwikkeling B.V. (‘Otium Gebiedsontwikkeling’) op deze website verstrekt.

Informatie
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene doeleinden. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie onvolledig is, na verloop van tijd veroudert of niet meer correct is. Aan de inhoud van deze site kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. 

Alle projecten op deze website zijn uitsluitend ontwikkeld en gerealiseerd door aan Otium Gebiedsontwikkeling gelieerde werkmaatschappijen. Deze aan Otium Gebiedsontwikkeling gelieerde werkmaatschappijen hebben hun eigen bedrijfsvoering en opereren geheel zelfstandig. Otium Gebiedsontwikkeling is niet direct betrokken bij of (mede) verbonden voor de uitvoering van de projecten door de aan haar gelieerde werkmaatschappijen. Otium Gebiedsontwikkeling is derhalve (ook) niet aansprakelijk voor enige verbintenis van de aan haar gelieerde werkmaatschappijen.

Rechten van intellectuele eigendom
Otium Gebiedsontwikkeling dan wel haar licentiegevers bezitten alle rechten op deze website en de informatie op deze website, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. Het is de gebruiker toegestaan de informatie op deze website voor persoonlijk gebruik te printen of op te slaan. Echter, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Otium Gebiedsontwikkeling is het de gebruiker niet toegestaan de informatie op deze website op andere wijze te gebruiken. Hieronder valt mede het opslaan of reproduceren van deze website of delen daarvan op een externe internetsite of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen deze website en een andere internetsite.

Aansprakelijkheid
Otium Gebiedsontwikkeling B.V. is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van (onzorgvuldig of onjuist) gebruik van de informatie of mogelijkheden die de website biedt of gebruik van de website zelf. Hieronder valt ook schade veroorzaakt door de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie op de website en/of schade veroorzaakt door virussen. Gebruik van de website en/of de informatie op deze website geschiedt dan ook voor uw eigen rekening.